Цени

Бизнес инкубатор – Бургас подпомага своите клиенти, чрез което се стреми към подобряване на ефективността на работата им.
Вярваме, че нашата сила е в напътствието на нашите клиенти как да взимат правилни решения, как да избират правилната локация, как да структурират, да реализират и да управляват своя бизнес в дългосрочна перспектива.
 
 
 
Екипът на Бизнес инкубатор – Бургас предоставя текуща помощ и консултации на инкубирани фирми за въпроси от общ характер, касаещи нормалното функциониране на фирмата. Консултациите ще бъдат извършвани, както он-лайн чрез нашия уеб сайт, така и на място в нашия офис. Обсегът на консултациите варира от бързи отговори на счетоводна тематика до помощ при въвеждането на нов продукт или услуга. Такива области са: финансов мениджмънт, подготовка за кандидатстване за кредити, управление на човешките ресурси, правни съвети, маркетинг и реклама, финансиране по европрограми и много други.
 
При необходимост нашите консултанти имат готовност и да Ви насочат към външни, тясно специализирани експерти, при които ще може да се възползвате от преференциални цени за услугата.
 
 
 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.