Цени

Детайли:

Бизнес Инкубатор - Бургас предлага възможност за почасово или целодневно наемане на оборудвани зали, или офиси с различен брой места. 

Офиси, зали за срещи, конферентна зала, рекреационно пространство, обучителна зала, презентационна зала или част от интерактивно изложбено пространсто.

За почасово или целодневно наемана на офис или зали, моля, свържете се с нас: link

Всички тарифи включват:

работно място (включена поддръжка и почистване);

стабилна и качествена WiFi връзка;

принтер, скенер, копирна машина (умерена употреба);

офис консумативи и материали;

PC; TEL; FAX; TV;

ВСИЧКО ТОВА:

0 лева пробен ден - FREE TEST DAY

12 лева всеки следващ ден

 

 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.