ДЕЙНОСТ

Established in 1986, Sutherland Global Services is a global BPO and technology-enabled services company offering an integrated set of back-office and customer facing front-office services that support the entire customer lifecycle. It is one of the largest, independent BPO companies in the world serving marquee clients in major industry verticals. Headquartered in Rochester, New York, United States, Sutherland employs over 60,000 professionals and has nearly 60 global delivery centers.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Opened in 2008 in Sofia, Sutherland Bulgaria is a multi-lingual customer service hub and has since grown to more than 1300 employees in three different sites, two in Sofia and one in Burgas which was opened in 2014. Our team of professionals provides technical support and customer service in more than 16 European languages.

Life at Sutherland:

•We offer competitive salary

•Excellent social benefits package including Health Insurance, Life Insurance, Food vouchers, Compliment Cards, Transportation allowance

•Rewards and recognition programs

•Trainings following the leading global standards for highest quality of Customer Service and Technical Support

•Structured working environment

•Career opportunities

•Great office location

•Team Building activities

 

КОНТАКТИ

Phone: +359 2 892 68 69

Website: http://www.sutherlandglobal.com

Email: jobsbg@sutherlandglobal.com

Address: 6 Yanko Komitov str. 1st Floor Galleria Mall Burgas, Bulgaria 

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.