ДЕЙНОСТ

Дейност на фирмата: Adaptive Communications е агенция, предлагаща на своите клиенти услуги, в сферата на връзките с обществеността и дигиталния маркетинг.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукти и услуги: Предлагаме консутантска и практическа дейност в следните сфери: 
*Корпоративен/Личен PR
*Корпоративна социална отговорност (CSR)
*Дигитален маркетинг
*Вътрешни комуникации
*Кризисен PR
*Събитиен мениджмънт
*Връзки с медиите
*Популяризиране на европейски проекти
Допълнителна информация за предлаганите от нас услуги може да откриете на:www.adaptive.bg

КОНТАКТИ

Контакти: Адрес: гр. Бургас 8000 
ул. "Сердика" №2 
Тел.:0894406234 или 0883100044
e-mail:office@adaptive.bg

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.