ДЕЙНОСТ

Частно основно училище с изучаване на чужди езици "Бургас".
ЧОУИЧЕ "Бургас" е основано през 2011 година. То започва съществуването си от двуетажна представителна къща - паметник на културата на ул."Филип Кутев" като първото частно основно училище, получило лиценз за основно образование (от 1 до 8 клас) в Югоизточна България. Училището има право да издава следните сертификати:
удостоверение за завършен клас,
свидетелство за завършена начална степен на образование,
свидетелство за завършена основна степен на образование.
В ЧОУИЧЕ "Бургас" има разработена и утвърдена система за пълноценна подготовка на децата.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

ЕФЕКТИВНОТО УЧИЛИЩЕ НА УТРЕШНИЯ ДЕН! 
Основно училище с изучаване на чужди езици „Бургас” предлага модерно светско възпитание и обучение за деца на възраст от 7 до 15 години. 
Заложените часове за възпитанието на младите хора в етични норми на поведение, гарантират намаляване на агресията и формиране на адаптивен тип печелившо поведение. 
Въвеждането на етичните норми от най-ранна детска възраст в часовете на класа и извънкласните форми, гарантиращи личен стил, придават различен собствен облик на училището в обществото на нарастваща агресия и насилие. 
Учебната стратегия поставя детето в центъра на образователния процес и се реализира, чрез образователни технологии, в които традиционни и реформаторски идеи са взаимно свързани и балансирани.

КОНТАКТИ

ЧОУИЧЕ „Бургас”
Адрес: България, гр. Бургас 8000,
ул. „Филип Кутев” № 8
8000 Бургас / България
тел.: +359 56 842 264
 
Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

 

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.