ДЕЙНОСТ

„Ден без усмивка е загубен ден”
Сдружение "Усмивка" е създадено на 14.04. 2006 г., но стартира своята дейност едва 2010 г. със създаването на Дневен център за деца "Миа Монтесори". Сдружението за кратко време успява да реализира различни дейности съвместно с членове, родители, приятели, доброволци, студенти и ученици. В своята кратка, но пълна с емоции и много срещи дейност, екипът на Сдружението успява да покаже, че когато имаш желание винаги можеш да направиш някой до себе си щастлив и усмихнат. Реализираните кампании: "Усмихни се, чета за теб", "Протегни ръка, стопли сърцата им", "Отворено сърце" са само част от това, което осъществихме с едничката мисъл, че все още има добри хора, на които искат и могат да помагат.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Сдружение "Усмивка" е лицензиран доставчик на социални услуги за деца към ДАЗД.
Амбицията на всички членове и доброволци взели участие в инициативите е да продължат и в бъдеще своята дейност.
Отправяме своята покана към всички онези, които имат големи сърца и биха искали да станат част от нас - участвайте в нашите бъдещи проекти!

Продукти и услуги: Личностно развитие на децата и младите хора чрез откриване и развитие на творческите им заложби, осмисляне на свободното им време чрез форми за самоутвърждаване и изява на личността им, възпитание в родолюбие, партньорство и гражданско поведение.Изграждане на устойчива ценностна система чрез въвличане на деца, млади хора и възрастни в дейности по опазване на околната среда съхраняване на културните традиции. Социална адаптация, личностна и професионална реализация на деца и младежи.Дейности свързани с работа с деца и младежи в риск от социално слаби семейства и етнически малцинства, без родители, бездомни, наркомани, жертви на насилие и др. Социална интеграция на деца и младежи с увреждане и положителна промяна в онтношението на обществото към тях. Прилагане на европейските стандарти и практики в защита на човешките права, образованието, интеграцията на уязвимите групи, опазване на околната среда. Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката и културата.

КОНТАКТИ

Митка Георгиева
Председател на УС на СНЦ "Усмивка"
Адрес: гр. Бургас, ул. "Славянска" 4
тел.: 056 84 02 08
GSM: 0887 395 403
e-mail: mitka_g@abv.bg

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.