ДЕЙНОСТ

«Пиргос консултинг» ЕООД е консултантска фирма, която изготвя и управлява европейски проекти по ОПРЧР и МОН финансирани от Европейки фондове и Европейски социален фонд.
Организиране и провеждане на конференции, свързани с проблемите при интеграция на ученици от етническите малцинства; възможни мерки и предпоставки за отстраняване и вероятността за отпадане от системата, повишаване обществената ангажираност и информираност относно проблемите пред образователната интеграция и адаптация на учениците от етническите малцинствени групи.
Друга дейност на фирмата е провеждане на обучения на Педагогически персонал на училища и детски градини.
Обучение на учители за работа в мултикултурна среда.
Повишаване на професионалните им компетенции за работа с деца билингви .

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Фирмата е разработила иновационна билингвистична програма и програми за допълнителни занятия на децата от етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас по проект, включващи:
- програма за моторно-двигателно развитие
- програма за конгнитивно развитие
- програма за комуникативно развитие
- образователни игри.

КОНТАКТИ

"Пиргос консултинг" ЕООД
Адрес: България, гр. Бургас 8000,
ул. „Цар Асен I” № 21, ет.1, офис 1
тел.: +359 (0) 888 916152
e-mail:pirgos.co@gmail.com; pepaatanasov@gmail.com

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.