ДЕЙНОСТ

ОМЕГА е агенция с основен предмет на дейност посредничество при покупко–продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти на територията на българското Южно Черноморие. ОМЕГА е създадена през 1996 г. в гр.Бургас. През 1998 Омега става член на НСНИ – Национално сдружение Недвижими имоти и пълноправен член на Международната асоциация за недвижими имоти - FIABCI.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

ОМЕГА предлага за продажба: апартаменти в жилищни сгради - готови и в процес на стоителство; апартаменти във ваканционни комплекси от затворен тип; къщи; вили; офиси; магазини; складови площи; терени за жилищно, вилно и промишлено строителство, земеделски земи, хотели и почивни бази.
ОМЕГА до момента има открити четири офиса. Централният е в гр.Бургас, а другите са в три от най-популярните и предпочитани черноморски курорти – Свети Влас, Несебър и Созопол.

КОНТАКТИ

Офис Бургас 8000
пл. „Баба Ганка” 5, ет. 2
Телефон: 056/80 12 15, 056/81 21 71
Мобилен: 0885/03 03 03
Факс: 056/80 12 15
Email адрес: burgas@omegareal.com
Управител: ivanova@omegareal.com

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.