ДЕЙНОСТ

Мисията на Образователен център „Студио S” е да спомага на обучаващите се да постигнат солидни знания, умения и компетенции, водещи до успешното им представяне на всички им предстоящи изпити и конкурси. Това ще им осигури успешна бъдеща професионална кариера на граждани на глобалния свят.
Арт школата на ОЦ "Студио S" е на повече от 20 години.
През този период се радвахме на отличните постижения на всички наши курсисти, показани на изпити за кандидатстване за учебни заведения в страната и чужбина.
Нашите постижения се дължат на нашите преподаватели – висококвалифицирани специалисти с богат педагогически и преподавателски опит и доказани постижения в подготовката на курсистите.
Системата за обучение, която прилагаме вече 20 години е доказала своята ефективност - 97% от учениците ни са приети в желаните от тях учебни заведения.
Нашите обучения са насочени главно към:
- кандидат-студенти и зрелостници;
- кандидат-гимназисти.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Курсове по РИСУВАНЕ:

- за подготовка на кандидат-гимназисти за изпити по изобразително изкуство за художествени училища;

- за подгатовка на кандидат-студенти за изпити по изобразително идкуство и изготвяне на творческо ПОРТФОЛИО с рисунки за кандидатстване в България и чужбина с портфолио по рисуване;

- курсове по рисуване за деца

- курсове по рисуване за любители

Курсове по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 7 клас – на живо в офис или във виртуална класна стая с учител в реално време /групово или индивидуално/ 

Курсове по БЕЛ за матура – на живо в офис или във виртуална класна стая с учител в реално време /групово или индивидуално/ 

Курсове по БЕЛ за кандидат-студенти – на живо в офис или във виртуална класна стая с учител в реално време /групово или индивидуално/ 

Курсове по ИСТОРИЯ - подготовка за матура или кандидатстудентски изпити.

АНГЛИЙСКИ език за всички възрастови груп.

По всички дисциплини предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО обучение.

КОНТАКТИ

Контакти: Офис БУРГАС

ул. „Княз Александър Батемберг” №28

Основен офис - СОФИЯ

ул. Кюстендил №21, ет.4, офис 41

Тел. 0887 239 186

Имейл: info@studios-edu.com

Уеб сайт: www.studios-edu.com

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.