ДЕЙНОСТ

Агенция за реклама "Мотив" оперира на пазара повече от 15 години и е позната с качеството на изпълнение, разумни срокове и потенциал за изработка на индивидуални рекламни артикули.
В дружеството са заети постоянно между 10 и 15 служители, което позволява бързо и качествено обслужване. Ние изграждаме изключителни лидери, които работят заедно, за да отговорят на очакванията на нашите клиенти и всички заинтересовани страни. По този начин ние играем важна роля в изграждането на един по-добър корпоративен свят за нашите служители, клиенти и по-широки общности.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Агенция за реклама "Мотив" е специализирана в рекламния дизайн, изработката на печатни рекламни материали, широкоформатен печат, транспортна реклама, изработка на обемни светещи и несветещи букви, рекламни табели. Мотив АДВ е специализирана в уеб дизайна и програмиране, регистриране на домейни и хостинг услуги.

КОНТАКТИ

Гр. Бургас 8000
бул. Демокрация 7, ет. 2, офис 8
тел.: 056/812250; 056/812251
моб.: 0899867363
web: www.ambar.bg
 

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.