ДЕЙНОСТ

Основан през 2012, Американски информационен и бизнес център Бургас има за мисия да бъде свързващо звено между американската и българската култура, да подпомага реинтеграцията, да открива нови възможности за пътуване и инвестиции.
Инициатори са Мария и Емануел Халачеви, които са живели и работили в щата Мериленд, САЩ. Тяхното желание е да използват положителния си опит и да внесат позитивизъм в отношенията между хората тук, в родината им България и техния роден град Бургас. Създателите на центъра използват познанията си за живота и системата в САЩ в работата си.
Инициативите на Центъра са в четири насоки – Образование, Културно обменни програми, Недвижими имоти и Култура/информация.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

1. Образование: Помощ с проучвани и кандидатстване за Бакалавърски степени и магистратури в САЩ, 
Англоезично образование по програма от Великобритания чрез ЦПО Бургас към Висше Училище Международен Колеж.
 
2. Културно обменни програми: 
- Популярната програма Work and Travel - Студентски бригади в САЩ, 
- 12 месечни платени стажове в областта на туризма, 
- Индивидуални ученически и студентски пътувания, 
- Езикови лагери.
 
3. Инвестиционни Недвижими имоти: Достъп на Български инвеститори до доходоносни недвижими имоти в САЩ -  апартаменти и къщи,  които се стопанисват и отдават под наем от  местна мениджмънт компания.
 
4.Култура и Информация: Към центъра бе създадена неправителствената организация „Кръг от приятели” с основна идея да събере българи, живели извън България и завърнали се да живеят и работят тук. Организацията би желала  да привлече и хора, които не са българи по произход, но са избрали да живеят тук. Изненадващо е, че има много и от двете групи и те са привлечени изключително от Бургас, като място за живеене. Основана е и първата по рода си частна библиотека на английски език.
 

КОНТАКТИ

Гр. Бургас 8000
ул. Васил Априлов №16
тел.: 056/826 125
e-mail: ekh@connectusa.bg

www.connectwithusa.com

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

 

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.