ДЕЙНОСТ

„ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ” АД е частно акционерно дружество с акционери - физически и юридически лица. Дружеството е създадено през 1997 год., като смесено българо-американско дружество, в което акционерът американската фирма „Лемна Интернешънъл” САЩ, Сейнт Луис, Минесота е притежател на 40% от капитала. Първоначалната цел на дружеството е трансфер на технологии в областта на екологията от водещи американски фирми в България и региона. Постепенно ръководният персонал във фирмата изкупува дяловете на акционерите и става основен акционер на дружеството.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

1. Екологични разработки, адаптиране на технологии и изследвания. Занимава се с проучвания на проблеми, свръзани с опазване на околната среда и технологии и възможности за тяхното решаване. Предимство тук получават разработки свързани с пречистване на отпадъчни води, оползотворяване на отпадъци, рекултивация на замърсени терени. 

2. Проектиране и доставка на оборудване за пречиствателни станции за отпадъчни води, надзор при монтажа и въвеждане в експлоатация. Дружеството представлява на местния пазар, освен съдружника си „Лемна Интернешънъл”, и други водещи фирми, с които е сключило договор за дистрибуция на оборудване и услуги като английската „Нимаско” и израелската „Тахал”.

3. Изготвяне на екологични оценки, доклади за ОВОС, мониторингови изследвания и други процедури, свързани с околната среда и инвестиционни проекти. Това е най-активно работещото до този момент направление предвид на инвестиционните процеси в страната.

4. Дружеството разполага с Лаборатория за физикохимични и микробиологични изследвания на води, въздух, почви и седименти. Тя е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. 

КОНТАКТИ

Гр. Бургас 8000
к-с Лазур бл. 146
Йордан Димитров Костадинов - Изпълнителен Директор
тел.: 056 84 1403
факс:056 84 14 13
GSM: 0899 110 866
 
Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.