ДЕЙНОСТ

КОЗ ТРЕЙДИНГ е българска компания, предлагаща застрахователни посреднически услуги за крайни клиенти. Екипът ни от млади специалисти е изцяло концентриран върху основните цели на компанията:
Да Ви консултираме максимално компетентно и коректно за правилно ориентиране в света на застраховането;
Да бъдем повече от обикновен посредник, а именно да бъдем Ваш консултант - за Вас, Вашия бизнес и Вашите близки.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Автомобилно застраховане:
Застраховка „КАСКО”;
Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилиста;
Зелена карта;
Автоасистанс.
 
Имуществено застраховане:
Застраховка „Домашно имущество - апартаменти”;
Застраховка „Домашно имущество - Къщи”;
Застраховка „Собственници/Наематели на търговски обекти/магазини”;
Застраховка „Ползватели на кабелна телевизия”.
 
Транспортно застраховане:
Застраховка „Карго”.

КОНТАКТИ

Гр. Бургас 8000
ул. Цар Калоян №68, ет.4, ап.7
моб.: 0888449373
e-mail: koz_trading@abv.bg

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.