ДЕЙНОСТ

Дейност на фирмата: Кайзен Консулт Инженеринг ЕООД, град Бургас е фирма оперираща в областта на управление на качеството, бизнес консултирането и управленските стандарти ISO, създадена с основна цел да подпомага бизнеса във всичките му отрасли, чрез внедряването на ефикасни системи за управление и предоставяне на обективни решения на ръководителите на Организациите водещи до усъвършенстване на процесите и намаляване на нежеланите загуби. Водени от стремежа да се развиваме и верни към потребностите и очакванията на нашите клиенти, фирмата разшири своето портфолио от дейности и от 2016 –та година към предлаганите от нас услуги включихме разработване и управление на проекти по оперативни програми на Европейския съюз.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукти и услуги: Консултантски услуги за изграждане и внедряване на системи за управление в съответствие с международно признати стандарти за фирмено управление - ISO /ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 50000, ISO 27000 и други/. Извършване на независими вътрешни одити на организации с внедрени системи за управление. Извършване на одит и инспекция на доставчици и партньори на Организации. Обучения на служители на Организации. Разработване на проектни предложения по ОП на ЕС и управление на проекти.  Консултации за подобряване на организации - Кайзен, TQM и Lean.

КОНТАКТИ

град Бургас, ж.к. П. Р. Славейков, бул. Проф. Яким Якимов, блок 69
телефон: 0886 743 170
@: kaizen.consult@hotmail.com или dsabev.kaizen@gmail.com
Web: www.kaizen-bg.com

 

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.