ДЕЙНОСТ

ДДД-1 е най-големият представител на пазара за дезинфекция, дезинсекция и дератизация в областта на туризма, хранително-вкусовата промишленост, текстилната промишленост, учебни заведения, детски и здравни заведения, административни и жилищни сгради, производствени и складови помещения, силози с документация според изискванията на ЕС и стандартите за Добра производствена практика на територията на България.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

ДДД-1 извършва професионални, високо ефективни дезинфекции, дезинсекции и дератизации в областта на туризма, хранително-вкусовата и текстилната промишленост, учебни заведения, детски и здравни заведения, административни сгради, производствени и складови помещения, силози, обществени обекти и милиони домове.

КОНТАКТИ

Гр. Бургас 8000
ул. Васил Левски 15
тел.: 056/53 11 51
моб.: 0882 511 905
e-mail: office.A@ddd-1.com

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.