ДЕЙНОСТ

Грийн грас 1 ЕООД стартира през 2010 г. с предмет на дейност – проектиране, изграждане и подръжка на зелени площи и поливни системи. Подчертан интерес фирмата има към природосъобразните начини на стопанисване на градините и зелените площи, като търси и предлага иновативни решения в тази насока.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Мисията ни е да изграждаме и подържаме красиви пейзажи и ландшафти, използвайки методи щадящи околната среда и здравето на собствениците, децата и домашните любимци. Във връзка с поставените цели, фирмата е изградила професионален екип от озеленители, специалисти по поливни системи, специалисти по биоземеделие и лицензирани ландшафтни архитекти.

КОНТАКТИ

Гр. Бургас 8000
моб.: 0888448828
e-mail: greengrass@mail.bg

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.