ДЕЙНОСТ

Информационен сайт Gramofona.com е част от амбициозен проект на екип от опитни журналисти в Бургас, които търсят начин свободно да се изразяват.
В информационният сайт работят четири висококвалифицирани журналисти и един оператор.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Актуални новини от Бургас и региона, България и светът: gramofona.com

КОНТАКТИ

Десислава Генева
Управител на информационен сайт Gramofona.com
тел: 0882 008 889
тел: 0898 449 345
 
Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.