ДЕЙНОСТ

Ние сме компания, тясно специализирана в доброто и качествено обслужване в сферата на строително-ремонтната дейност. Ние сме това липсващо звено, което Ви помага да намери бързо и безплатно професионалисти за Вашия проект. Ако искате да изградите или ремонтирате дома си, ние ще Ви помогнем да реализирате Вашата идея и да намерите най-добрите специалисти от Вашия район. Ние имаме самочувствие да кажем, че създадената от нас мрежа от контакти с едни от най-добрите професионалисти в страната, може да задоволи и най-дръзките проекти.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Услугите, които предлагаме, са напълно независими и безпристрастни и се фокусират единствено върху постигането на най-добрите възможни резултати. За нашите клиенти ние избираме само тези строители, които отговарят на нашите критерии за професионализъм. Независимо от вида строително-ремонтна дейност, от която имаме нужда, ние ще Ви доставим най-добритя изпълнител във Вашия район, който да Ви предложи най-качествена услуга на най-реална цена.

Услуги:

-посредническа и консултантска дейност в стройтелството; 

-подбор на строителна работна ръка в страната и чужбина;

Повече информация за предлаганите от нас услуги може да откриете на: www.bgbuilderbrokers.com

КОНТАКТИ

Гр. Бургас 8000
ул. "Шейново", №3, ет.2, офис 216
моб.: 0876708096
e-mail: office@bgbuilderbrokers.com

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.