ДЕЙНОСТ

АКТИВ КОНСУЛТ ООД предлага прецизно счетоводно обслужване от което всяка фирма се нуждае, за да има успешен и проспериращ бизнес. Клиентите ни получават изрядна счетоводна документация, компетентни съвети и индивидуално внимание, което ги прави спокойни за финансовото им състояние и дължимите данъци.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Изготвяне на счетоводна политика и сметкоплан за предприятието.
Дълготрайни активи - завеждане, изготвяне на амортизационни планове, начисляване на амортизации, инвентаризации, периодични оценки, статистически справки.
Материални запаси - движение, инвентаризации, периодични оценки, статистически справки.
Осчетоводяване на фактури - клиенти и доставчици.
Изготвяне и предаване на Справка декларация по ДДС - месечна , годишна.
Периодични оценки на вземания и задължения съгласно утвърдената Счетоводната политика.
Осчетоводяване на банкови извлечения, приходни и разходни касови ордери в лева и валута.
Осчетоводяване на авансови отчети в лева и валута.
Осчетоводяване на банкови заеми, лизинги в лева и валута.
Начисляване на дължими данъци и такси - на основание на ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ.
Начисляване на дължими трудови и извънтрудови възнаграждения за месеца.
Начисляване на дължими осигуровки и данъци върху разходите за заплати за месеца.
Справки изисквани от данъчните органи касаещи проверки и ревизии.

КОНТАКТИ

Гр. Бургас 8000
ул. Гурко, № 35, ет.1
тел.: 056/81 29 01
e-mail: activ-consult@bginfo.net

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

 

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.