ДЕЙНОСТ

СЪДЕБНО И АРБИТРАЖНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ВЕЩНО ПРАВО; АВТОРСКО ПРАВО; ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ; ТЪРГОВСКО ПРАВО; ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ; НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
Абонаментно обслужване.
Правно обслужване, основано на почасово заплащане.
Изпълнение на еднократни поръчки с фиксирано заплащане.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Адвокатско дружество ”Шопова, Карагеоргиева-Мострова ” е лидер в много от своите основни дейности като: Дружествено право и търговски договори, Сливания и придобивания, Банково и финансово право, Защита на конкуренцията, Недвижими имоти и строителство, Инвестиционен мениджмънт, Разработване и финансиране на проекти, Телекомуникации, информационни технологии и медии и др.
Постигнатите успехи са резултат от качеството на нашите адвокати, на работата ни в екип, както и на безрезервната ни отдаденост към проблемите на нашите клиенти. Ние подбираме и назначаваме най-добрите юристи, владеещи чужди езици. Списъкът на клиенти включва, както български, така и чуждестранни клиенти. Сред тях присъстват: производствени и търговски компании, инвестиционни и търговски банки, финансови институции, частни фондове, благотворителни организации и културни институции, държавни институции и общини, както и частни лица.

КОНТАКТИ

Златомира Карагеоргиева-Мострова
Адрес: България,
Бургас 8000,
ул."Булаир"№1, вх.2, ет.1, ап. ляв
 
Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.