Страниците на фирмите ползватели

Подстраници на фирмите ползватели, представлява виртуално място, където членовете на Бизнес Инкубатор - Бургас имат възможност да преставят своята фирма: продуктите и услугите, контакти и снимков материал
 
Всяка една фирма може напълно безплатно да се възползва от възможността за създаването на подстраница, след като попълни заявката, и ако отговаря на изискванията на Бизнес инкубатор - Бургас.
 
След попълване на заявката, при необходимост, Бизнес инкубатор - Бургас ще се свърже с Вас за допълнителна информация. 

Заявка за създаване на фирмена страница

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.