Профил на купувача

Регистър на извършени плащания към 17.03.2015г.

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи за нуждите на ДЗЗД "Бизнес Инкубатор - Бургас". "Доставка на консумативи за нуждите на ДЗЗД "Бизнес Инкубатор - Бургас" е публикуване в АОП с номер: 9037532 от 17.12.2014г.

Уникален номер в регистъра на АОП www.aop.bg9037532

Документи:

Техническо задание

Покана

Приложения

Заповед

Уведомление за отваряне на офертите във връзка с публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи за нуждите на ДЗЗД "Бизнес Инкубатро - Бургас".
До всички заинтересовани страни по чл. 68, ал.3 от ЗОП.
Във връзка с горната публична покана , уведомяваме всички заинтересовани лица, че постъпилите оферти ще бъдата отворени на 06.01.2015 г. в 9:30 ч. в сградата на Бизнес Инкубатор - Бургас, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 28.

Електронна преписка:

Проект на договор 

Дата: 16 февруари 2015

Протокол на комисията

Сключен договор

Задължителни приложения

 

 

 

 

 

 

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на цялостно обзавеждане и оборудване за сграда, недвижима културна ценност, намираща се на ул. "Княз Александър Батенберг", гр. Бургас."

Уникален номер в регистъра на АОП: 03693-2013-0001

Краен срок за подаване на офертите: 27.01.2014г., 17:00 часа.

Офертите ще бъдат отворени на 28.01.2014г. в 09:30 часа в Заседатeлната зала в сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет.1

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 03693-2013-0001 

Обявление за обществена поръчка: 571204

Решение: 578405

 

Във връзка с постъпило запитване от страна участник, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, предоставяме на вниманието на участниците следното пояснение:

Въпрос: В раздел „Пълно описание на предмета на поръчката“ е посочено, че дисплеят на преносимите компютри е с размер 19“. Максималният размер на дисплея на преносимите компютри, които се предлагат на пазара, е 17,3“. Моля да разясните дали става въпрос за техническа грешка.

Отговор: при подготовката на техническото задание е допусната техническа грешка и в цялата документация, на местата, където е посочен размер 19“ дисплей на преносим компютър, следва да се чете „преносим компютър 17,3“ дисплей“.

 

Бизнес Инкубатор - Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  "Доставка и монтаж на цялостно обзавеждане и оборудване за сграда, недвижима културна ценност, намираща се на ул. "Княз Александър Батенберг", гр. Бургас, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 06.03.2014г. (четвъртък) от 09.00 часа, в офиса на Бизнес Инкубатор - Бургас, находящ се на пл. "Царица Йоанна" №2.

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.