Новина

Прес-съобщение ClimateLaunchpad 2016 Bulgaria

 

Станете част от иновативното бъдеще на Европа!

ClimateLaunchpad е най-мащабното състезание за стартиращи бизнес идеи в сферата на чистите технологии (cleantech) в Европа. В него се включват над 25 страни от ЕС, като за поредна година България не прави изключение. В периода април-юли 2016 г. ще се проведе националната кампания по набиране и одобряване на най-добрите български cleantech стартиращи фирми, като ТОП 3 български екипа ще имат право да вземат участие на Европейския финал в Талин, Естония в началото на октомври 2016.

Инициативата е насочена към студенти, стартиращи фирми, предприемачи, изследователи и служители, които имат възможност да представят своите бизнес идеи, свързани с предизвикателствата на климатичните промени. Организацията включва фази на обучение и представяне на проекта си пред реномирано национално и международно жури от инвеститори и специалисти в областта на „чистите“ технологии. Всеки екип се бори за една от 3-те парични награди 10 000, 5 000 или 2 500 евро, а ТОП 8 проекта след европейските финали получават директен достъп до Climate-KIC Accelerator.

Не пропускайте Вашият шанс! Кандидатствайте днес на:

www.climatelaunchpad.org

Краен срок за подаване на кандидатури 16-ти май 2016

About ClimateLaunchpad and Climate-KIC
ClimateLaunchpad (www.climatelaunchpad.org) is a programme by Climate-KIC; the EU’s main climate innovation initiative. It is Europe’s largest public-private innovation partnership focused on mitigating and adapting to climate change. Climate-KIC consists of an international network of companies, academic institutions and the public sector.

Climate-KIC is one of the Knowledge and Innovation Communities (KICs) created in 2010 by the European Institute of Innovation and Technology (EIT), the EU body tasked with creating sustainable European growth while dealing with the global challenges of our time. www.climate-kic.org

 

 

Contact

info@cleantech.bg

www.cleantech.bg

Facebook

www.facebook.com/climatelaunchpad

www.facebook.com/ClimateKIC

www.facebook.com/cleantechbg

Twitter

@ClimateLaunch

@ClimateKIC

 

Към всички новини

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.