Новина

Бургаският бизнес има вече своята реставрирана, обзаведена и модерно оборудвана къща. Екипът на Бизнес инкубатор-Бургас ви очаква на ул.“Княз Ал.Батенберг“№28, където можете да разгледате различните по тип и обзавеждане зали и офиси, и да получите информация за условията и цените.

Coworking space:

работно място (включена поддръжка и почистване);

стабилна и качествена WiFi връзка;

принтер, скенер, копирна машина, офис консумативи и материали; PC; TEL; FAX; TV;

Всичко това: 0 лева пробен ден - FREE TEST DAY

12 лева всеки следващ ден

Към всички новини

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.