Новина

 

 

На територията на Бургаска област се учреди „Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес“

Основният предметът на дейност на Клъстера е образователна, информационна и изследователска дейност, мениджмънт и маркетинг, подбор на кадри за ИТ и за туристическия бизнес, активно участие в изготвянето и реализацията на проекти, организиране и провеждане на курсове за повишване на квалификацията на кадрите от ИТ и на тези от туристическия бизнес.

Екипът на клъстера си поставя амбициозни задачи, свързани с информационното осигуряване на туристическата индустрия, а именно:

·      насърчаване на малкия и среден ИТ-бизнес в Бургас и региона и връзките му с национални и международни партньори;

·      повишаване на образователното равнище, професионалната квалификация и информационната култура на ИТ-предприемачите и компютърната компетентност на туристическите кадри;

·       организиране на международни бизнес консултации, чрез семинари и конференции и web-базирани презентации, за привличане на чуждестранни инвестициии по Българското Черноморие;

·      координиране и обединяване усилията на различните социални формирования и работа с държавните институции, които имат отношение към проблемите на ИТ-бизнеса и туризма;

·      разработване на приложни софтуерни решения за туристическия бизнес;

·      осъществяване на младежки инициативи и инициативи за иновативни софтуерни и web-приложими решения, разработване на програми и стратегии за подобряване на туристическия обмен, чрез ефективно използване на компютърните технологии и социалните мрежи в интернет;

·      създаване на информационно-консултантски центрове за разпространяване на знания и информация чрез web-базирани образователни платформи;

·      изграждане на силна и трайна връзка между наука, образование и бизнес;

·      издигане престижа и популярността на туристическите обекти в Република България сред студенти от чуждестранни висши учебни заведения, с помощта на ИТ-инструменти и web-реализации.

За повече информация: www.itbsc.org

Към всички новини

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.