Новина

Бизнес инкубатор – Бургас разполага с единствената в града  безжична цифрова система за симултанен превод и дискусии и я отдава под наем за корпоративни и конферентни събития. Системата работи с приемници със слушалки за 40 потребителя на 16 канала, както и  два безжични предавателя за лекторите или преводачите. Допълнително удобство е и безжичния микрофон, който може да се ползва от говорещия. Всички слушалки могат да се зареждат в специален куфар за по-лесно транспортиране, а батерията им издържа до 15 часа. За да наемете свържете се с нас на incubator@business-burgas.com или 0879 017 664.

Към всички новини

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.