Контакти

ФОРМА ЗА КОНТАКТИ

Вашето име : 

Вашият email :  

Текст на съобщението : 


  

 

          Адрес:
          гр. Бургас 8000, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 28
 
          Телефони:
          Ръководител Проект: Петя Бакалова +359 879 017 664
        Експерт Маркетинг: Георги Грудов +359 879 017 664
        Експерт Финанси: Свилен Георгиев + 359 883 470 752
          Експерт Логистика и обучение: Росица Чобанова + 359 879 017 663
 
               e-mail: incubator@business-burgas.com
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.