За нас

ИМЕ НА ПРОЕКТА: "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор - Бургас".

НОМЕР НА ПРОЕКТА: BG161PO003-2.2.01-0017-C0001.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от   Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Хора с бизнес идеи, новостартиращи предприятия с потенциал и доказали се МСП.

ДЕЙНОСТИ: Създаване и разработка на интернет страница и виртуален инкубатор; ремонт и реновиране на сграда-паметник на културата за нуждите на инкубатор Бургас; инкубиране и подкрепа на фирми.

ЦЕЛИ: Създаване на преференциални условия за стимулиране и ускорено развитие на малки и средни предприятия, и повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие в регионален план.

ВРЕМЕВИ ОБХВАТСрокът на финансиране на проекта е 36 месеца със задължителна гарантирана устойчивост от още минимум 3 години.

 

 

 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.