За нас

Бизнес инкубатор - Бургас предлага практически, интерактивни тренинги, обучения и семинари, водени от хора с опит в съответната бизнес сфера. Всички обучения и семинари на Бизнес инкубатор - Бургас са съобразени с конкретните потребности и съвременните бизнес тенденции. Обученията и семинарите се създават индивидуално за съответната таргет група и отговарят на специфични изисквания. 

Бизнес инкубатор - Бургас провежда, както ФИРМЕНИ, така и ОТВОРЕНИ обучения. Голяма част от обучения са напълно безплатни и са насочени към малките и средни предприятия, и предприемачите.

 

Фирмени обучения:

Бизнес Инкубатор - Бургас предлага практически, интерактивни фирмени обучения с много бизнес казуси и ролеви игри, водени от хора с опит в съответния бизнес. Всички вътрешно фирмени обучения са съобразени с конкретните потребности на компанията, която ги поръчва и съвременните бизнес тенденции. Фирмените обучения се създават индивидуално за съответната организация и отговарят на специфични изисквания, които всяка компания поставя в зависимост от фирмените цели и нивото на служителите, предвидени за обучение.

 

 

Отворени обучения:

Като утвърден лидер на пазара на отворените обучения и семинари Бизнес инкубатор - Бургас, разполага с доказали се консултанти и обучители с богат практически опит (сред, които са EY България и много други). Предимствата на отворените обучения и семинари са, че се дава възможност на специалисти, мениджъри, МСП и предприемчи от различни области да се усъвършенстват и обменят опит, както и да създадат нови бизнес контакти.

 

 

 

Преминали обучения:

"Възможности за кандидатстване на лечебните заведения по Структурните и Национални фондове и Международни финансови инструменти" - лектор: Стиляна Савова;

"Възможности за бизнес реализация на младите хора в регион Бургас" - лектори: Бизнес Инкубатор - Бургас и СДО "ФАР";

"Разработване и изготвяне на проектни предложения по оперативните програми"; 

"Седмица на Европейските възможности";

"Актуални, правни и данъчни аспекти при сделки с недвижими имоти"  - лектори: "EY България";

"Промени в бизнес средата през 2013" - лектори: "EY България";

"Снимката, която продава" - лектор: Красен Вавов;

"Данъчни и правни новости в бизнес календара за 2014г." - лектори: "EY България";

„Как да изпълним успешно проектното предложение по сключен договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”“ - лектори: представители на Агенция по заетостта Бургас, Междинно звено по ОП "Развитие на човешките ресурси";

"www.Сайтът" - лектор: Александър Хубчев;

„Инвестирахме във вашето бъдеще – ангажиментът на Европа към малкия и среден бизнес“ - лектор: предствители на МИЕ;

Смарт защита! – лектор: Неда Калчева;

How to start a start-up – лектор: Теодора Буковинова;

Бизнес планиране за начинаещи – лектор: Алекси Алексиев;

Био или Еко – лектор: Галина Желязкова; 

Още малко за проектите…  - лектор: Златина Сидерова;

Работилница за 3D принтиране – лектор: арх. Емил Бурулянов;

Ефектът на социалните медии върху Вашия бизнес – лектор: Златин Иванов;

«Данъчни и правни новости в бизнес календара за 2015» - лектор: EY (Ernst & Young) България;

Автобусът – новата социална мрежа на Бургас! – лектор: Руска Бояджиева

Пасивните къщи – лектор: Антония Новакова

Международен стандарт ISO 9001 – лектор: Елена Мъглова

„Борси – методи за търговия с реално приложение“ – лектор: Димитър Алексиев

„(Не)Възможната комуникация“ – лектор: Ана Адамова

„Виртуален тур за Вашия бизнес“ – лектор: Доротея Динева

„Една посока – много възможности“ – лектор: Стиляна Савова

 

 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.