За нас

Проектът "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 се финансира от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Насочен е към хора с бизнес идеи, новостартиращи предприятия с потенциал и доказали се МСП. Основните дейности са: създаване и разработка на интернет страница и виртуален инкубатор, ремонт и реновиране на сграда-паметник на културата за нуждите на инкубатор Бургас, инкубиране и подкрепа на фирми. Целта на Бизнес инкубатор - Бургас е създаване на преференциални условия за стимулиране и ускорено развитие на малки и средни предприятия, и повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие в регионален план. Срокът за финансиране на проекта е 36 месеца с задължителна гарантира устойчивост от още минимум 3 години. 

 

МИСИЯ: Да предоставим на стартиращи фирми, динамични малки и средни предприятия и техните ръководни екипи платформата, знанието и контактите, от които те се нуждаят, за да ускорят своя бизнес и да съдействат за създаване и укрепване на една по-добра предприемаческа култура.
 
ВИЗИЯ: Бизнес Инкубатор - Бургас се стреми да бъде признат за креативна, полезна и насочена към предприемачеството организация, която поощрява бизнес растежа сред малките и средни предприятия.
 
ЦЕННОСТИ: Нашите ценности съставляват „ДНК“ на целите и мисията на Бизнес инкубатор- Бургас.
 
СИЛА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ: Ние вярваме, че предприемачите и бизнесът, който те създават са движещата сила на жизнена и просперираща икономика.
 
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ: Ние работим изключително професионално и сме отдали своето време и ресурси, необходими за пълно разбиране на онова, от което се нуждаят предприемачите и техните малки и средни предприятия.
 
ПАРТНЬОРСТВО: Ние вярваме, че посредством партниране с бизнеса, институциите, Европа, академичната общност и гражданския сектор, можем най- добре да допринесем за растежа на МСП, за да направим местните общности по-проспериращи.
 
ИНТЕГРИТЕТ: Придържането към най-високите стандарти на етикета, заедно с поддържането на прозрачни и градивни работни взаимоотношения с партньорите, увеличава нашата ефективност.
 
УВАЖЕНИЕ КЪМ ДРУГИТЕ: Ние ценим различията и черпим сила от разнообразието сред нашите колеги и партньори.
 
 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.