Виртуален инкубатор

За членове на Бизнес Инкубатор - Бургас

Цени за виртуално инкубиране – 165 лв. фирма/на година.

Посочените цени са без включено ДДС.

За трети лица

Цени за виртуално инкубиране – 550 лв. фирма/на година.

Посочените цени са без включено ДДС.

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.