Виртуален инкубатор

Регистрация

За да получите достъп до модулите за обучение е необходими първо да се регистрирате в - „Модули за инкубиране“. След регистрация ще имате възможност да се запознаете с кратка информация за обученията.

За да получите пълен достъп до обучения е необходимо да заплатите таксата.

За повече информация относно виртуалното обучение моля свържете се с НАС.

Заявка за регистрация за "Модул инкубиране"
БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ
Бизнес планирането е процес включващ създаването на мисия или цел на дружество, както и определяне на стратегии, които ще се използват за постигането на тези цели и мисия. Процесът на бизнес планиране може да обхваща множество аспекти или да бъде насочен към специфични функции в рамките на цялостната корпоративна структура...
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
Основната функция на продаването е да извърши необходимият брой продажби/или обем продажби/ на продуктите на фирмата на крайните потребители или посредниците, които се използват в маркетинговият канал. Често персонала по продажбите изпълнява 2 основни функии. На първо място той(персонала) представлява фирмата пред потребителите...
РЕКЛАМА
Рекламата е всяка платена форма на контрулеруемо въздействие, осъществявано чрез средствата за масово осведомяване, по представяне и налагане на стоки или услуги в интерес на явен източник. Рекламата е част от маркетинг-микса на дадена организация...
EXCEL
Microsoft® Excel е една много добра програма за организиране, форматиране и калкулиране на числови данни. Excel е много подходящ за работа с числови данни – счетоводни данни, научни изследвания, статистически данни или във всеки един случай, в който данните е най-добре да бъдат организирани в таблици...
WORD
Microsoft® Word е една такава програма за текстообработка. С нейна помощ можете бързо и лесно да създавате паметни бележки, факсове, отчети, писма, диаграми и бюлетини. Освен това, можете и да добавяте изображения в документите си и да използвате други програми от Microsoft Office XP за импортиране на данни в Word документ...
INTERNET; OUTLOOK; PHOTOSHOP; POWERPOINT
Сървъри, възли, адреси, имена. Работа с менюта. Видове протоколи и стандарти (HTML, XML). Интернет услуги. Доставчици на интернет услуги. WWW - Word Wide Web. Браузери. Web-страници и хипертекст. Отпечатване на страница от Интернет. Записване на страница от Интернет...
МАШИНОПИС
Десетопръстният метод на писане се базира на хемиосфералнат асиметрия: дясната половина на мозъка управлява лявата половина на тялото и обратното, като двигателните нервни пътища се пресичат в продълговатия мозък. Асиметрията се проявява най-забележимо в движенията на ръцете – пръстите намират съответните клавиши по осезателен път...
ОФОРМЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Разположението на реквизитите на документите следва действащия в момента стандарт „Унифицирана система за управленска администрация” (БДС, 6.00.2. – 83; БДС, 6.04.1. – 85), като са внесени някои промени, наложени от съвременната писмена практика, за улеснение на пишещия...
ПРИЛОЖИМИ ДОГОВОРИ
Договорът е съглашение между две и ли повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Договорът е съглашение т.е. съвпадение на две насрещни волеизявления. За да имаме съглашение е необходимо тези волеизявления да съвпадат по съдържание...
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Финансовият анализ е свързан с разчленяване на изучаваните обекти на техните съставни части с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и характерно поведение. Той е функция, без чието осъществяване е немислима реализацията на управлението на фирмата като процес...
МУЛТИЛЕВЪЛ МАРКЕТИНГ
Маркетингът на много нива (ММН, на английски: Multi-level Marketing, MLM) е маркетингова стратегия, в която хората, които отговарят за продажбите, получават финансова компенсация не само за лично осъществените продажби, но и за продажбите на други хора, които те са вербували. Така се създава верига от дистрибутори и йерархия на нива на компенсация...
ВЪНШНО-ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ
Инкотермс са стандартни търговски условия, които определят отговорността на купувача и продавача. Те целят да се избегнат обърквания и принципно се използват в споразуменията за доставка на стоките. Всеки Инкотермс определя кой е отговорен за транспорта, застраховането, митата и освобождаването от митница...
БОРСИ И БОРСОВИ СДЕЛКИ
Борсата е институт, който има за цел да уреди редовно,повтарящо се в къси периоди от време събиране на търговци на определено място за сключване на сделки със стоки или ценности, които не са налице ,а са определени само по вид.
На борсите могат да търгуват само техните членове или упълномощените от тях посредници – брокери или дилъри...
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
От 01 януари 2007 година Република България стана член на Европейския съюз. Повече от едно десетилетие държавата и нейните граждани полагаха усилия, за да станат част от тази демократична икономическа и политическа общност. Сега България е изправена пред други предизвикателства...
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ
Общуването е процес на взаимодействие между хората, при което всеки от участниците реализира някакви свои цели, като се ръководи от определени мотиви. Хората общуват помежду си при изпълнение на трудовите си задачи, в почивката си, в личните и интимните си връзки...
СЧЕТОВОДСТВО ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ
Предметът като понятие е полето на познанието, което дадена наука изследва, или сферата на обществения живот, в която дадена дейност се осъществява. Сърцевината на счетоводството като наука и като практическа дейност се заключава в изясняване същността на неговия предмет и обект...
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Една от добрите възможности за финансиране на вашия бизнес или производство е кандидатстването за европейско финансиране чрез проектно предложение по определена оперативна програма...
ИНОВАЦИИ
Развитието на иновациите е особено важна предпоставка за оцеляването на бизнеса. Пазарите се променят по-бързо и конкуренцията се увеличава от новите икономики като Китай и Индия. Малките и средните предприятия са основния източник на иновации, но реализирането на иновативни идеи на практика често е по-трудно за тях от колкото за големи предприятия....
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
При възлагането на обществени поръчки следва да се извършат редица действия, които подготвят провеждането на различните видове процедури за възлагане.
Тези действия включват определяне на обект на обществената поръчка, като се има предвид, че обществени поръчки могат да се възлагат само за определени в ЗОП обекти...

УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
Търговец по смисъла на Търговския закон е всяко физическо или юридическо лице, което като основна дейност извършва определени сделки, предвидени в закона и те са: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба...

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.