Виртуален инкубатор

Регистрация

За да получите достъп до модулите за консултации е необходими първо да се регистрирате в - „Модули за инкубиране“. След регистрация ще имате възможност да се запознаете с кратка информация за консултациите.

За да получите пълен достъп до консултациите е необходимо да заплатите таксата.

За повече информация относно виртуалните консултации моля свържете се с НАС.

Заявка за регистрация за "Модул инкубиране"ФРАНЧАЙЗИНГ
Франчайзингът представлява вид стратегически съюз, който обикновено се прилага от компании с престижна търговска марка и утърден имидж. Той е търговска концесия - вид отношения между пазарни субекти, при който едната страна (франчайзодател) предоставя при определени условия и срещу заплащане на друга фирма, желаеща да развива същата дейност (франчайзополучател) правото да използва разработен и успешен бизнес модел в определен вид бизнес...

ВИДОВЕ КРЕДИТИ
Потребителски кредити за физически лица. Жилищни кредити за физически лица. Кредити Енергийна ефективност в дома за физически лица. Кредити за юридически лица. Стандартен бизнес кредит. Бизнес овърдрафт и кредитна линия. Кредити по инициатива ДЖЕРЕМИ. Кредитен лимит...
БАНКОВИ СМЕТКИ И ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ
Разплащателни (текущи )- това са тези сметки, които са предназначени за съхранение на пари, платими на виждане (до поискване), без да е необходимо клиентът на банката да е направил предизвестие в определен срок. Те са най-разпространените банкови сметки. Основния им белег е, че средствата могат да се теглят при поискване...
ЛИЗИНГ
Лизингът е договор за наем на предприятия, стоки, оборудване и недвижимост, за ползване от лизингополучателя, които се закупуват от лизингодателят и той запазва правото си на собственост върху тях. Запазва оборотния капитал и банковите линии - Лизингът Ви позволява да придобиете необходимото оборудване, без да прибягвате към оборотния си капитал.
БАНКОВИ ГАРАНЦИИ
Банковите гаранции са форма на кредитиране. Чрез издадените гаранции банките поемат задължението да извършат плащане или да погасят кредит на клиентите си, на които са дали гаранция в различни форми и за различни цели. Банковата гаранция е неотменяем ангажимен на банката за безусловно, неотменяемо и без протест плащане на определена сума при настъпване на определени условия...
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Целта на настоящата консултация е да укаже реда, по който потребителите могат да подават сигнали, жалби и молби до Комисията за защита на потребителите при нарушаване на правата, предоставени им от Закона за защита на потребителите. Основните права напотребителите са следните: - право на информация за стоките и услугите...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНИРАНЕ
Финансови средства за финансиране на проекти - предоставят се безвъзмездни средства, предоставени за съвместно финансиране на конкретни проекти или цели, обикновено чрез покани за подаване на предложения. Възможност за предлагане на своите услуги или стоки – предлагането на своите услуги...
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
С тази консултация ще се опитаме да Ви запознаем с основните моменти при създаването и подготовката на документацията, както ще използваме апликационна форма от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по схема „На път“, по която се очакват резултати от класирането...
ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ
Гражданска отговорност на автомобили, Авто Каско, Зелена карта, Имуществени застраховки, Застраховане на отговорности, Застраховка срещу финансови рискове, Застраховки в селското стопанство. Животозастраховане...
ЗА УСПЕХЪТ НА ЕДИН ПРОДУКТ
Твърди се, че една добре организирана рекламна кампания в социалните мрежи по нищо не отстъпва на тази, която можете да поръчате на специализирани в областта на рекламата агенции. Социалните мрежи предоставят огромни възможности - да споделяте новини, събития, съобщения за пресата, успехи, както и всякакви други дейности, свързани с информация за вашия бизнес, при това в реално време...

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка. Договорът между търговеца и търговския представител трябва да се сключи в писмена форма...
ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЧНИК

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.