Виртуален инкубатор

Проект YOUMIG има за цел да повиши капацитета на местните власти, за по-добро реагиране на социалните предизвикателства, произтичащи от трансграничната миграция на младите хора (между 16-35 години).

Пилотната дейност по проекта се състои в разработването на мерки за превенция на миграцията и за подпомагане социално-икономическото развитие на Бургас.

В настоящия раздел подготвен съвместно от Община Бургас и Бизнес  Инкубатор – Бургас, ще откриете библиотека с материали за самообучение в предприемачество, както и видео материали, съдържащи разговори с успешно реализирали се специалисти, избрали Бургас пред емиграцията.

Материалите за самообучение са на английски език, достъпни безплатно и могат да бъдат изтеглени след регистрация на потребител.

   

Проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите“ (YOUMIG), финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

 

 

 

 

W3Schools            W3Schools            W3Schools          

W3Schools            W3Schools            W3Schools    

 W3Schools            W3Schools          W3Schools

 W3Schools            W3Schools           W3Schools

W3Schools             W3Schools           W3Schools

W3Schools              W3Schools            W3Schools

 

W3Schools              W3Schools            W3Schools

W3Schools              W3Schools            W3Schools

 

W3Schools              W3Schools            W3Schools

 

W3Schools              W3Schools            W3Schools

 

W3Schools              W3Schools

 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.