Виртуален инкубатор

Във виртуалната библиотека, реализирана съвместно от Община Бургас и Бизнес Инкубатор – Бургас, ще откриете материали за самообучение в предприемачество, както и видео материали, съдържащи разговори с успешно реализирали се специалисти, избрали Бургас пред емиграцията. 

Материалите за самообучение са на английски език, достъпни са и могат да бъдат изтеглени безплатно.

Вашите ментори са на разположение за въпроси и подкрепа със съвети, чрез посочените от тях начини за контакт. При интерес и заявка, може да бъде организирана онлайн среща/дискусия с менторите.

 

   

Проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите“ (YOUMIG), финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, има за цел да повиши капацитета на местните власти, за по-добро реагиране на социалните предизвикателства, произтичащи от трансграничната миграция на младите хора (между 16-35 години).

Пилотната дейност по проекта се състои в разработването на мерки за превенция на миграцията и за подпомагане социално-икономическото развитие на Бургас.

 

 

 

 

W3Schools            W3Schools            W3Schools          

W3Schools            W3Schools            W3Schools    

 W3Schools            W3Schools          W3Schools

 W3Schools            W3Schools           W3Schools

W3Schools             W3Schools           W3Schools

W3Schools              W3Schools            W3Schools

 

W3Schools              W3Schools            W3Schools

W3Schools              W3Schools            W3Schools

 

W3Schools              W3Schools            W3Schools

 

W3Schools              W3Schools            W3Schools

 

W3Schools              W3Schools

 

Дискусия по проект YOUMIG относно възможностите за развитие и реализация в град Бургас

 

Здравейте,

Казвам се Теодор Недялков и съм МЛМ предприемач. Аз вярвам, че живеем във време на неограничени възможности и кризата и пречките са само ограничаващите ни убеждения и вярвания. Моята кауза е да покажа на повече хора в България, че тук има възможности и могат да се развиват в България, а не да ходят в чужбина, за да търсят щастие.

За контакти: 

Email: contact@teodornedyalkov.com

Facebook: /TeodorNedyalkov.MLM

Instagram: teodor_nedyalkov

 

 

Казвам се Андреана Алекова-Лалева

Дипломиран филолог и журналист, 15 години работих в сферата на европейските проекти, обучения и организирането на събития. Но, тъй като съм си роден експериментатор, през последните няколко години се хвърлих в дебрите на търсенето на нов смисъл за продажбите. Реализирах своя мечта, създавайки магазин в сфера, която сега пробива на пазара. Развивам се в движение, заедно с новия пазарен продукт. Учим се един от друг.

Възможност за първа онлайн среща: 29.01.2019 г., 19:00 ч. през Zoom

Можете да направите запитване по всяко време към Бизнес Инкубатор - Бургас за среща с ментора.

 

Здравейте, аз съм Мартин Станчев.

Завърших средното и висшето си образование в България. След над 15-годишен опит в САЩ, Великобритания и Русия, и работа за големи корпорации, както и създаване на собствени бизнеси, бих се радвал да предам наученото на тези от вас, които имат желание. Има няколко въпроса, от които трябва да започнете. "Кой съм аз и какво ми носи радост и щастие да правя всеки ден?" Всяко решение, даже и на най-сложния въпрос, е скрито зад няколко прями въпроса. Ще се радвам да се чуем и видим скоро. 

Дата и час за първа онлайн среща: 25.01.2019 г., от 12:00 ч. през Zoom

Можете да направите запитване по всяко време към Бизнес Инкубатор - Бургас за среща с ментора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.