Виртуален инкубатор

Виртуален инкубатор

Виртуалния инкубатор представлява стандартни и индивидуални обучителни курсове за базови познания и умения по предприемачество, които поощряват предприемачите за стартиране на собствен бизнес, и предоставят текуща консултантска помощ за създаване и развитие на малки, средни и високотехнологични предприятия.

Във виртуалния инкубатор има разработени 20 модула за обучения и 12 модула за консултации. Тези модули включват: помощ при изготвянето на бизнес план, съвети за създаване на бъдеща фирма, обучения по компютърна грамотност, машинопис, реклама, оформяне на административни документи, регистрация на фирми, примерни договори, финансови анализи, маркетинг, финансиране, счетоводство, както и разработване и подготвяне на проектни предложения свързани със Структурните фондове на Европейския съюз и др.

 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.