Бизнес сграда

 
Работното пространство на Бизнес инкубатор-Бургас е продукт, който предлага не просто определена функционалност, а по-висок стандарт и отлично качество на офис средата на предлаганата услуга. Бизнес инкубатор-Бургас предлага фирмите да наемат свое работно пространство, напълно оборудвани офиси и зали, от където да управляват своя бизнес, използвайки материалната база, ресурсите и административния капацитет, който им е отдаден. В предлаганата услуга се съчетават традиционното отдаване под наем за провеждането на конференции, обучения и други събития, и иновативният елемент - социално и неформално общуване, и предоставяне на творческа и предприемаческа обстановка. Бизнес инкубатор - Бургас има задължението да извърша инвестиционни разноски за оборудването на работното пространство или залите, а членовете-наематели полагат грижа на добър стопанин и заплащат дължимата наемна цена. Законосъобразността и целесъобразността на отношенията между страните сe оформя чрез писмен договор.
 
В сградата всеки може да наеме:
КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА,
ПРЕЗЕНТАЦИОННА ЗАЛА,
РЕКРЕАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО,
КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
ОБУЧИТЕЛНА ЗАЛА,
 ИЛИ ЧАСТ ОТ ИНТЕРАКТИВНОТО ИЗЛОЖБЕНО ПРОСТРАНСТВО. 
 
 
Бизнес инкубатор - Бургас предоставя офиси и зали на преференциални цени.
Офисът ще предлага всички необходими телекомуникационни и инфраструктурни (висока скоростна връзка, телефон, факс, ел. поща) за всяко работно място, достъп до рекреационно пространство и конферентни зали.
Инкубаторът цели да изгради механизъм, за да подпомогне притока на информация между компании, предаването на знания и основаването на бизнес и технологични партньорства.

 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.