Бизнес сграда

Имате възможност за почасово или целодневно наемане на оборудвани зали или офис с различен брой места, според вида на срещата.

 

Наеми офис или зала в нова бизнес сграда със собствено бюро и всички удобства, които предлага един модерен офис. Създай нови контакти с хората около теб. Влез в една разчупена и креативна бизнес среда и придай професионален облик на идеите си. Наемайки офис или зала с помощта на Бизнес инкубатор - Бургас, нашите клиенти получават професионална бизнес визия, предложена от обзаведени и оборудвани:

 

ОФИСИ, ЗАЛИ ЗА СРЕЩИ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, РЕКРЕАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО, ОБУЧИТЕЛНА ЗАЛА, ПРЕЗЕНТАЦИОННА ЗАЛА ИЛИ ЧАСТ ОТ ИНТЕРАКТИВНО ИЗЛОЖБЕНО ПРОСТРАНСТВО 

 

                                                                                  

    Получавате престижен бизнес офис за уговорените Ви срещи, който е на Ваше незабавно разположение;
    Радвате се на гъвкавост и имате възможността да разширявате или свивате бизнеса си, без да плащате големи суми по преместване, оборудване и текущи разходи;
    Имате на разположение пълно оборудване – мебели, телекомуникации, техника;
    Имате възможност за почасово или целодневно наемане на оборудвани зали с различен брой места, според вида на срещата;
    Радвате се на ниски разходи и разнообразни опции за наем;
    Ползвате екип по поддръжка.

 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.