Бизнес сграда

 

Бизнес сграда

Построена през 1900 г., тя е паметник на културата и образец на тогавашната архитектура и строителство. Намира се на ул. "Княз Ал. Батенберг"  № 28 в непосредствена близост до историческото ядро на Приморски парк - Бургас. 

                    

Офис пространство

Тук работата спори и всеки черпи от духа и мотивацията на другия. В цялата сграда има разположени над 60 работни места, и във всеки един момент могат да станат повече. Пространството е отворено, таванът е над 4 метра, а старинният дух е запазен.

          

Презентационна зала

Презентационната зала побира до 40 човека. Удобно е за бизнес срещи, семинари, сесии или срещи за провеждане на интервюта. В залата е позиционирана единствената система за симултанен превод в Бургас.

          

Компютърна зала

Компютърната зала е с максимален капацитет до 20 човека, но е оборудвана с високотехнологични компютри.

          

Конферентна зала

Конферентна зала е подходяща за всякакъв тип събития - изложби, партита, филмови прожекции, лекции, работилници, семинари, премиери, представяне на проекти, професионални форуми и т.н.

          

Рекреационно помещение

Тук предлагаме специално място за почивка, за чаша кафе или за работа в нетрадиционна обстановка. В рекреационното пространство може да си починете, да поиграете или просто да проведете разговор с някого. 

          

 

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.